Beste inwoners van Kom Loosduinen,

 

Na ruim een jaar, welke hoofdzakelijk in het teken heeft gestaan van Corona, willen wij u graag weer uitnodigen voor een bewonersoverleg op donderdagavond 18 november om 19.30 uur in de Abdijkerk.

Hopelijk kunnen wij de 'oude/nieuwe' draad weer oppakken en kijken wij samen met u vooruit wat voor activiteiten Kom Loosduinen de komende jaren te wachten staat.

 

Op de agenda staan een aantal vaste punten:

- bestuursverkiezing: 

vacant: functie voorzitter; begin dit jaar is onze voorzitter Thijs Zaat overleden en zijn zijn taken overgenomen door Bert Bakker, vice-voorzitter/penningmeester. Het bestuur draagt Koos Maquelin voor als nieuwe voorzitter

vacant: functie secretaris; indien Koos Maquelin tijdens het bewonersoverleg wordt gekozen, komt zijn functie van secretaris vacant. Marjolein Kool wordt door het bestuur voor deze functie voorgedragen.

vacant: functie penningmeester; is regulier aftredend maar Bert Bakker stelt zich herkiesbaar.

Indien er bewoners zijn die willen toetreden tot het bestuur, op dit moment is er ruimte voor één bestuurslid, moeten zij dit vier weken voorafgaand aan het bewoners overleg kenbaar maken via info@komloosduinen.nl

- afhankelijk van de beschikbaarheid willen wij u graag kennis laten maken met de nieuwe wijkagent

- afhankelijk van de beschikbaarheid wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de wegbeheerder + stadsdeeldirecteur

- bespreken wensen vanuit het bewonersoverleg

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje, aangeboden door het wijkberaad, na te praten.